Så mange som 25 nye arter kan innta Barentshavet innen 2050 – avhengig av hvordan klimamodellene slår til.

– Med klimaendringene ser vi at artssammensetningen i Barentshavet endrer seg. Nye arter kommer til, andre blir presset ut i randsonene. Det er vanskelig å forutse hvilke arter som blir vanlige i Barentshavet frem mot 2050, men polartorsk er et eksempel på en fiskeart som trolig blir presset ut og må finne nye leveområder i Polhavet, sier Maria Fossheim, programleder for Barentshavet og Polhavet på Havforskningsinstituttet i en melding.

Nord og sør ligner

Klimaendringene påvirker hvor mye som kan fiskes hvor og hva som kan fiskes. Maria Fossheim opplever at det er stor interesse blant fiskerne for å lære mer om hva fremtiden vil bringe for norske fiskerier.

– Globalt slår klimaendringene negativt ut for fiskeriene, men her i Norge nyter vi trolig godt av dem frem til 2050. Noen endelig fasit på artssammensetningen og fangstvolum kan vi ikke gi – til det er det for mange faktorer som spiller inn – både fysiske forhold og det biologiske samspillet artene imellom.

Forskerne har analysert data som går frem til 2017, og ser at fiskesamfunnene ser ut til å stabilisere seg på et nytt nivå. Forflytningen varer ved, og det nordlige Barentshavet ligner nå mer på det sørlige Barentshavet.

Stor reduksjon

Polartorsken er blant artene som påvirkes av klimaendringene. Siden 2000-tallet er mengden polartorsk i Barentshavet redusert fra 2 millioner tonn til 0,3 millioner tonn.

Kortlevde fiskearter som polartorsken kan variere mye i mengde, men i dette tilfellet er det mer enn naturlige svingninger som gjør at bestanden har stupt dramatisk. Isreduksjonen spiller trolig også en viktig rolle, ifølge Havforskningsinstituttet. Eggene til polartorsken er helt avhengige av is for en vellykket utvikling.