- Vi har nå kunnskaper nok til å kunne åpne for en bærekraftig høsting av raudåte. Det vil legge til rette for ny norsk industri og nye norske arbeidsplasser, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

En nøkkelart

Fiskeribladet skrev i går kveld at Nesvik vil åpne for raudåte-fiske. I dag kom bekreftelsen.

- Jeg har valgt en forsiktig tilnærming i kvotefastsettelsen fordi raudåte er en nøkkelart i økosystemet, særlig i de mest kystnære områdene, sier Nesvik i meldingen.

Fiskere er kritiske.

- Dette er skremmende dumt. Raudåta er det helt basale i havet og for torskeyngelen. Hvis regjeringen gjør dette, bryter de med føre-var-prinsippet, sa Arne Pedersen, leder i Norges Kystfiskarlag til Fiskeribladet i går.

Videreforedling om bord eller på land i Norge

Raudåta kan brukes til kosttilskudd, legemidler, matvaretilsetninger, kosmetikk og spesialfôr for marin yngel.

- Det er et mål at regelverket legger til rette for nytenkning og innovasjon. Det vil bli lyst ut blant annet fem høstingstillatelser til selskaper som ikke fyller aktivitetskravet i deltakerloven. Det vil være en forutsetning at disse selskapene legger til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller på land i Norge, sier Nesvik i meldingen.

Fornøyd

Fiskeridirektøren er positiv til vedtaket.

– Jeg er fornøyd med at Nærings- og fiskeridepartementet i dag har vedtatt forskrifter som åpner opp for kommersiell høsting av raudåte. De nye forskriftene er i all hovedsak i tråd med det som ble foreslått i Fiskeridirektoratets forslag til forvaltingsplan for raudåte, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

Nærmere om det nye regelverket:

Det åpnes for at norske fartøy kan drive kommersiell høsting av raudåte.

  • Det åpnes for høsting i store deler av norsk jurisdiksjonsområde og i internasjonalt farvann i Norskehavet.
  • Totalkvoten for 2019 fastsettes til 254 000 tonn.
  • Det fastsettes en områdekvote på 3000 tonn som kan høstes i et kystnært område mellom grunnlinjen og 1000 meters dybdekoten (indre område).
  • Det fastsettes ikke fartøykvoter.
  • Fartøy med driftsgrunnlag i andre fiskerier kan tildeles raudåtetråltillatelse som gir rett til å høste raudåte i området utenfor 1000 meters koten (ytre område).
  • Det lyses ut 10 avgrensede raudåtetråltillatelser som gir rett til høsting i indre område fram til og med 2029. Fem av disse lyses ut til fartøy med driftsgrunnlag i andre fiskerier (kategori 2). De fem øvrige lyses ut til fartøy eid av selskap som gis unntak fra aktivitetskravet i deltakerloven (kategori 1). Det er en forutsetning for tillatelse i kategori 1 at det legges til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller på land i Norge. Fartøy i kategori 1 har ikke lov til å høste på andre bestander enn rødåte.
  • Calanus AS er i medhold av havressursloven § 66 tildelt en prøvetillatelse som gir rett til årlig høsting av 5000 tonn raudåte i kystnært område til og med 2022. Denne prøvetillatelsen berøres ikke av at det nå åpnes for kommersiell høsting.