Hvert år analyserer Havforskningsinstituttet (HI) hundrevis av prøver fra den kommersielle fangsten av våre viktigste fiskearter. Slik får forskerne mer informasjon om de ulike artene når det gjelder lengde og vekt, fiskens kondisjon, kjønnsmodning og alder.

Dette er noe av den viktige informasjon som puttes inn i modellene for bestandsberegning - grunnlaget for kvoterådene på store kommersielle fiskebestandene.

Fangstlotteri

Det som startet som sildelotteriet i 2018, og som nå går under navnet fangstprøvelotteriet (se faktaboks), er rett og slett en utvalgsundersøkelse som er basert på at fartøy melder alle fangster inn til HI via elektronisk fangstdagbok.

Geir Huse, forskningsdirektør ved HI Foto: Nils Torsvik/Fiskeribladet

Fartøyet får så melding tilbake om HI ønsker en prøve av fangsten eller ikke. Og dette sikrer representative prøver som er spredt utover i tid og geografisk område, og fra forskjellige fartøy.

HI har høstet gode erfaringer av en slik ordning for sild og kolmule, og nå skal makrell, brisling og øyepål inn i «lotteriet». Det skriver instituttet i en artikkel på sine nettsider.

– Fangstprøvelotteriet er et elegant system. Vi har vist at det virker, og derfor øker vi med tre nye arter, sier forskingsdirektør Geir Huse på HI, som legger til at samarbeidet med næringen har vært avgjørende for suksessen.

Under sildefisket i 2018 deltok 40 fartøy i ordningen. I 2019 deltok 107 fartøy.

Fangstprøve-lotteriet

• Ei utvalsundersøking som er basert på at fartøya melder alle fangstar inn til HI via elektronisk fangstdagbok (ERS)

• Fartøyet får melding tilbake om HI ønsker ein prøve av fangsten eller ikkje

• Prøvane kjem til HI via fangstmottak, blir opparbeidd og brukt i berekninga av talet på individ fiska av kvar årsklasse av ein bestand

• Er integrert med HIs database for biologiske prøvar

• Sikrar representative prøvar som er spreitt utover i tid og geografisk område og frå forskjellige fartøy

• Gjev betydeleg meir presis berekning av alderssamansetninga i totalfangsten enn tidlegare metode, og dermed meir presise kvoteråd
Kilde: Havforskningsinstituttet

Huse opplyser at HI ønsker at fangstprøvelotteriet blir obligatorisk for hele flåten. Et forslag om en slik forskrift er spilt inn til Fiskeridirektoratet.

Han mener det er fullt mulig å oppskalere systemet slik at det kan bli felles for hele fiskeriet i Nordøst-Atlanteren med spesifikke tilpasninger for de ulike nasjonene.

Forsker Erling Kåre Stenevik er en av dem som finner ut hvor mye sild som finnes i havet. I denne podkasten snakker han om hvordan det er å ha ansvar for kvoteråd som til tider er svært omstridte: