Asle Andersen er havnedirektør i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, og prosjektleder for Kråkøya-satsingen. Foto: Pressefoto

Tekfisk har snakket med Asle Andersen, som er havnedirektør og leder for Nord-Trøndelag Havn Rørvik, om den ønskede storsatsingen i kommunen.

– Vi er ennå i startgropen, forteller han.

Stort areal

Kråkøya-havnen ble åpnet i 2018, og i fjor ble enda et kaiområde tatt i bruk. Andersen forteller at der er planer for en trinnvis videre utbygging, uten at det ennå er konkretisert.

– Vi har et stort areal med gode muligheter for videre planer, forteller havnedirektøren.

Arealet på 1.000 dekar – en million kvadratmeter – på Stakskardet industriområde kan nå bli senter for grønn energi og en lokal klimahub for næringsliv og transport ellers.

Om kommunenes søknad går gjennom. Den er nå til vurdering hos Miljødepartementet, og svar ventes i løpet av året.

Nord-Trøndelag Havn Rørvik ble åpnet i 2018 av daværende fiskeriminister Per Sandberg. Her med Oddvar Bakke som var styreleder, og tidligere havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus. Dekkerhus er nå administrerende direktør i Moen Marin Service AS på Kolvereid. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Klimasats

Det er Miljødirektoratets «Klimasats»-prosjekt kommunen håper kan bidra med en startsum på 700.000 kroner. Pengene skal gå til kartlegging av fremtidig behov for grønn energi, og hvilke teknologier som bør ligge til grunn for utvikling og utbygging av et tilbud i en slik målestokk.

Kråkøya-satsingen vil i fremtiden kunne tilby land‐ og ladestrøm for havgående transport og produksjon av fornybart drivstoff til hurtigbåt, Kystruten, fiskeri- og havbruksflåten.

– Dette er et offensivt og spennende prosjekt, hvor Nærøysund kommune går sammen med blant andre Fornybarklyngen og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS for å tilrettelegge for fremtidens nullutslippssamfunn, sier Nærøysund-ordfører Amund Hellesø i en pressemelding.

Det er et større område i nærheten av dette industriområdet på Kråkøya som er aktuelt for den grønne satsingen. Foto: Nord-Trøndelag Havn Rørvik

Størst på oppdrett

Gamle Vikna kommune gikk første januar i år sammen med Nærøy kommune, og inn i den nye Nærøysund-kommunen. Vikna var Nord-Trøndelags største fiskeri- og oppdrettskommune, og med Nærøy på laget er Nærøysund Norges største kommune på oppdrett.

I tillegg til en stor fiskeriflåte, som genererer store mengder gods ut av regionen, vil også nasjonal og internasjonal transport og skipsfart kunne nyte godt av nysatsingen.

– Vi ligger gunstig til i hovedskipsleien, mener havnesjefen.

Ikke helt i mål

Han forteller at de i pilotprosjektet ennå ikke er helt i mål med å få noe av laksen laks over på kjøl, men håper at dette snart skal være i havn.

– Ennå går laks fersk ut på hjul, forteller han.

Området har satset tungt på vindkraft, og det er kraft derfra som er tiltenkt lokal produksjon av hydrogenbæreren ammoniakk, som flere store motorprodusenter nå snuser på.

– Trønderenergi og NTE har en stor vindmøllepark på Ytter-Vikna, med mulighet og konsesjon til å bygge ut, forteller Andersen.

Hydrogenbærere

Det er fortrinnsvis produksjon av ammoniakk og hydrogen til maritim kundegruppe som er planen. I tillegg kommer strømforsyning til lokal landbasert industri og slakteri i området.

– Vi ønsker i fremtiden også å få den lokale landtransporten grønn, sier havnesjefen til Tekfisk.

Transport av hydrogen og ammoniakk er dyrt, og for lokale foretak vil det lønne seg å få det produsert i nærområdet.

Havnesjefen forteller at Kråkøya i stor grad forsøker å holde seg til lokale leverandører.

– Vi prøver å knytte til fagkompetanse der den finnes lokalt, sier han.

Et av disse er havbrukskonsernet NTS, som sammen med 30 andre selskap deler kontorfellesskap i Innovarena-klyngen i Rørvik.

Kontorfellesskap

I kontorlokalene finner vi også havnekontoret for Nord-Trøndelag Havn Rørvik, og altså havnesjef Asle Andersen.

– Klimavennlig infrastruktur og grønne logistikkløsninger vil være et konkurransefortrinn for eksisterende virksomheter. Lokal produksjon av ren og fornybar energi kan dessuten gi lokalt næringsliv økonomiske fortrinn, og vil bli viktig i kampen om morgendagens grønne industrietableringer, sier ordfører Hellesø i en pressemelding.

Grønn klynge

En annen ressurs er Fornybarklyngen Future Innovations, med Fosen innovasjon i spissen. Havnesjefen forteller at denne grønne klyngen er tett på Trøndelag fylkeskommune, og tungt involvert i blant annet det grønne skiftet for blant annet fergenæringen.

Også Moen-gruppen er en lokal og nasjonal pådriver for elektrifisering av oppdretts- og fiskeriflåten.

Paul Ingvar Dekkerhus er administrerende direktør i Moen Marin Service AS. Foto: Moen

Som administrerende direktør i Moen Marin Service AS på Kolvereid sitter Paul Ingvar Dekkerhus, som var havnedirektør da Kråkøya ble åpnet i 2018.

– Denne satsingen kan få mye å si både lokalt og nasjonalt, sier Dekkerhus til Tekfisk.

Moen-direktøren tror produksjon av fornybar energi vil vise vei nasjonalt ved å ta det grønne skiftet på alvor, og samtidig kunne gi nye typer arbeidsplasser lokalt. Han mener at det er positivt at regionen nå har mulighet til å posisjonere seg.

– Moen jobber for grønne løsninger. Et slikt prosjekt er også hånd i hanske med vår tankegang, sier han.

Må ikke bli en flaskehals

– Det er av stor betydning at vi som leverer tjenester henger med i denne utviklingen, mener havnesjefen.

Han sier at grønn energi ikke må bli en flaskehals for en næring som allerede har tatt høyde for et grønt skifte.

Det er Nærøysund kommune som skal eie prosjektet, og Fornybarklyngen Future Innovations skal lede arbeidet. I tillegg er Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, Namdalskysten næringsforening, Sweco, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Trønderenergi og Trøndelag fylkeskommune med som partnere i prosjektet.