Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) er i gang med en såkalt metoderevisjon for kysttorsk i Nord-Norge. Det vil si en oppdatering av metodene som brukes for å vurdere hvor stor bestanden er.

Revisjonen er blitt gjort av forskere fra Havforskningsinstituttet i Bergen sammen med eksterne «reviewere» fra Canada og Island.

Arbeidet ligger nå til godkjenning hos ICES, og kan tas i bruk i april dersom den nye metoden får grønt lys, opplyser forsker Asgeir Aglen til Tekfisk.

Asgeir Aglen, forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Kjersti Kvile (arkiv)

Håp for miljø-merke

Etter 26. april i år er ikke lenger fisket etter nordøstarktisk torsk og hyse som er fisket innenfor 12-mila miljøsertifisert. Og årsaken er innblandingen av kysttorsk, som både havforskere og norske myndigheter har slått fast er under press.

Bortfall av MSC-sertifikatet bekymrer Norges Fiskarlag, og fiskekjøper Terje Kjølsøy i Aalesundfisk frykter at spesielt hysa kan bli vanskelig å få solgt uten miljømerke.

Håpet både hos Norges Fiskarlag og i MSC knytter seg til metoderevideringen til ICES. For om det ikke står så verst til med kysttorsken, vil Norge kunne få på plass miljømerket igjen for kystfisket.


Les også: Første skritt er tatt for en egen miljøsertifisering av norske fiskerier


Var færre kysttorsk på 1990-tallet

På en melding på nettsidene sine, beskriver Havforskningsinstituttet det som at de har sett på gamle data med nye øyne. Målet er å få et best mulig grunnlag for rådgivning fremover.

- Vi ser det er nødvendig å revidere den historiske oppfatningen. Det blir en litt ny vri og en annen vektlegging av data enn det vi har brukt før, sier Aglen.

Det er særlig de eldste tallene, fra 1995 til 2003, som forskerne nå tillegger mindre vekt. Med en ny regnemetode har forskerne justert ned anslaget på hvor mye kysttorsk det var langs kysten i årene før 2003.

- Men vi har ikke hundre prosent konkludert ennå, sier Aglen.

- Vil dette vise at kysttorsken har det bedre enn man har trodd til nå?

- Presisjonen vil bedres, men om bestanden blir noe høyere enn før, tør jeg ikke spå noe om.

Kart og terreng

Tor Bjørklund Larsen i Fiskarlaget er glad for arbeidet til havforskerne.

- Det har vært en større erkjennelse hos ICES at kart og terreng ikke stemmer, sier han.

Han mener referansepunkter ble satt litt tilfeldig på 1990-tallet, basert på få tidsserier med høye usikkerhetsmarginer.

- Medlemmene våre sier at på den tiden var det mye sild i fjordene på den tiden forskerne fant mye vandrende kysttorsk. Det er mulig vi 20 år senere blir «straffet» for noen gode år med torskeinnsig, sier Larsen.

Han håper at havforskerne vil sette nye referansepunkter basert på oppdatert forskning. Og at dette vil bety at torske- og hysefisket ka n være innenfor MSC-standarden igjen.

- Men vi venter i så fall nye, strenge vilkår. Jeg tror ikke vi skal håpe på at dette bare sklir gjennom og så er alle kysttorskproblemer løst.