Det skjer i et FHF-finansiert forskningsprosjekt, ledet av Sintef Ocean.

​Kystfiskere er særlig utsatt for ulykker og yrkesdød. I vår fastslo Statens havarikommisjon at fiskere som fisker med teiner alene er på risikotoppen for dødsulykker. I rapporten anbefalte de at Sjøfartsdirektoratet innfører krav om nødstopp for fartøy under 15 meter.

Til dette trengs det kunnskap om hvilke systemer som eksisterer og hvilke krav om bør stilles til et system for fiskeflåten. Det er denne utredningen Sintef skal i gang med nå i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet.

Nødstopp og automatisk varsling

Målet er å komme med en anbefaling til en standardisert løsning.

I prosjektbeskrivelsen står det at kravene til systemet må basere seg på de forutsetningene og behovene fiskeren har. Kostnader og konsekvenser for næringen skal utredes.

I referansegruppa sitter blant andre Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag. Bud og Hustad Forsikring er også representert.

Ved «mann over bord»-ulykker vil en elektronisk nødstopp stoppe fremdrift av fartøy og gjøre det enklere å ta seg om bord. Automatisk varsling ved mann over bord vil øke sjansen for at nødetater, redningsselskap og fartøy i nærheten kan reagerer raskere.

Fire delmål

Dette er delmålene i prosjektet som varer frem til 1. desember i år:

  • Kartlegge styrker og svakheter ved nødstoppsystemer som finnes i dag.
  • Kartlegge eksisterende løsninger for varsling ved «over bord»-ulykker.
  • Beskrive forutsetninger og behov for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten.
  • Estimere økonomiske og administrative konsekvenser for næringen ved et eventuelt lovpålagt krav.

Håpet er at dette kan spare menneskeliv.

Et kvalitetssikret nødstoppsystem med varsling, kan også være aktuelt for andre næringsfartøy og for fritidsfartøy, står det på FHFs hjemmesider.