Det er det norske Miljødirektoratet som nå arbeider med et forslag til forbud. Et forbud vil omfatte produksjon, bruk og import av dekloran pluss i hele EU.

Det skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Svært utbredt

– Dekloran pluss er svært utbredt i miljøet og kan transporteres med luft- og havstrømmer på tvers av områder og landegrenser, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro i meldingen.

Et av programmene har målt miljøgiftnivå i marin næringskjede i indre Oslofjord. Her har de fleste artene hatt spor av dekloran pluss. Artene som nevnes er krill, børstemark, blåskjell, reker, sild og torsk.

Dikloran miljøgift plast. Dikloran miljøgift plast. Foto: Miljødirektoratet

Klorert flammehemmer

Dekloran pluss er en klorert flammehemmer, som hindrer at plasten i elektriske komponenter tar fyr. Det omfatter ledninger og også takmateriale i biler.

Stoffet ble lansert som en erstatter for den bromerte flammehemmeren deka-BDE. Det var også Norge som nylig fikk gjennom et europeisk og globalt forbud mot nettopp deka-BDE.

Det er i plast- og polymermaterialer som nylon, polyuretan, polypropylen og neopren dekloran pluss er i bruk som flammehemmer.

Under oppsyn

Dekloran pluss har vært under oppsyn i flere av Miljødirektoratets miljøovervåkingsprogram siden 2017.

Gråmåke er også undersøkt, men er holdt utenfor studien, siden måken også finner mat utenfor marin næring. Leverprøver fra måker i Troms i 2018 har også vist spor av dekloraner.

– Nivåene av Dekloran pluss i norsk miljø gir grunn til bekymring. Miljøgiften er funnet i ørret fra flere innsjøer, i Mjøsa, Femunden og Eikedalsvatnet, og i fugl, sel og isbjørn i Arktis, sier Hambro.

Globalt forbud

Forskerne konkluderer med at dekloraner kan transporteres over lange avstander. Også menneskebårne, importerte materialer er kilde til betydelige utslippsbidrag.

100-1.000 tonn dekloran pluss blir hvert år registrert bruk, bare i EU.

Samtidig arbeides det også mot et globalt forbud, også etter initiativ fra Norge. Det norske forslaget kom under Stockholm-konvensjonen for persistente organiske miljøgifter i 2019.

Prioriteringsliste

Stortinget opererer med en nasjonal prioriteringsliste over skadelige stoffer, og dekloran pluss ble i 2019 tatt inn i denne listen.

Listen teller i dag over 60 stoff er stoffgrupper som er vedtatt skadelige for helse og miljø. En tilsvarende prioriteringsliste i EU, kandidatlisten, har også dekloranet oppført.

Miljødirektoratets forslag til et europeisk forbud skal oversendes Echa, det europeiske kjemikaliebyrået, i april 2021.

– Det er avgjørende med internasjonal innsats for å begrense bruken av stoffet hvis det skal ha positiv effekt på miljøet, sier Hambro.

Akkumulerer seg i næringskjeden

Som andre miljøgifter er også dekloran pluss lite nedbrytbart, og vil akkumulere seg oppover i næringskjeden. Mennesker er som kjent øverst i denne kjeden.

Dekloraner finnes også igjen i husstøv.

– Vi vet foreløpig lite om hvilke effekter Dekloran pluss kan ha på mennesker og dyr, men vi er bekymret for at slike stoffer som hoper seg opp i miljøet kan ha alvorlige langtidseffekter, sier Hambro i meldingen.

Miljødirektoratet er opptatt av at stoff som skal hemme flammer må være mindre skadelige enn de som forbys.