Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir det eksisterende settefiskanlegget Lundamo på Ler tillatelse til vannuttak fra elven Kaldvella i Trøndelag.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som har tatt initiativ til tillatelsen, som også omfatter etablering av en fiskepassasje.

Settefiskanlegget er et kultiveringsanlegg, som nå får en øvre grense på 66 liter vann i sekundet fra elven. Vannet brukes i settefiskproduksjonen, som går til utsett i Gaulavassdraget, som Kaldvella er en sideelv til.

Tiltaket fra NVE gir 5,3 kilometer fri passasje for laks og ørret, i begge retninger mellom Gaula og Kaldvella. Gaulavassdraget er et viktig gyteområde for særlig ørret, og er både vernet og har klasse som et nasjonalt laksevassdrag.