Det var i en paneldebatt under årets Nor-Fishing at Sigurd Teige, leder i Teigegruppen, kritiserte fiskerinæringen for å mangle engasjementet som trengs for å være med å nå klimamålene Norge har forpliktet seg til, blant annet gjennom Parisavtalen.

- Vi må ha en strategi for hele flåten. Den mangler, sa Teige i debatten, som handlet om ny teknologi i fiskebåter.

I debatten trakk Teige frem blant andre Norges Fiskarlag og organisasjonen Fiskebåt.

Enorme investeringer

Til Tekfisk utdyper Teige dette.

- Engasjementet er ikke der for å redde verden, men for det som er lønnsomt der og da, sier Teige, som i dette tilfellet snakker om den havgående fiskeflåten.

Rederen sier til Tekfisk at engasjementet trengs både på sjø- og landsiden i fiskerinæringen, men også hos myndighetene og i forvaltning og forsking.

- Det er vanskelig for organisasjoner som Norges Fiskarlag og Fiskebåt å være offensive i klimasaken ettersom vi ikke har en klar strategi, og dette vil kunne resultere i betydelige kostander og strukturelle endringer for medlemmene, mener Teige.

Et grønt skifte på disse fartøyene vil kreve enorme investeringer. Det vil også bety at de som forurenser mest må betaler mer, understreker han.

I skrivende stund får Teigegruppen bygget en ny gassdreven båt i Tyrkia. «Sunny Lady» skal drives på LNG i kombinasjon med diesel. I tillegg utstyres båten med stor batteripakke.

«Sunny Lady» bygges på verftet Cemre i Tyrkia og blir et av de største ringnotfartøyene i den norske flåten. Foto: Teigegruppen

Veien om gass

Båten er rigget for å gå over på andre drivstoffer som hydrogen, ammoniakk eller metanol så snart det er teknologisk mulig.

- Neste steg for «Sunny Lady» er å bli 100 prosent utslippsfri, sier Teige.

Han er klar på at dette er den eneste veien å gå for havfiskeflåten. I øyeblikket.

- Alle fagmiljøer sier at å gå om gass er den eneste fornuftige veien for å nå målet om å bli utslippsfrie. Da bør det legges strategier basert på det. Det må også legges klare føringer på skatt og avgifter og investeringstilskudd, sier Teige.

Gass er altså et nødvendig første steg, slik han ser det.

Grønn profil og konkurransefortrinn

- Du er litt tante Sofie? Hvis bare alle var som deg?

- Dette er jo ikke bare oss. Du kan si at Lie Gruppen og Salt Ship Design har lagt grunnlaget.

Rederen viser til utviklingen av ringnotsnurperen og tråleren «Libas», som de to selskapene fikk Innovasjonsprisen for under Nor-Fishing i 2018.

Vi har gått inn og studert det konseptet grundig, og «Sunny Lady» er basert på samme tanken. Det samme gjelder det nye prosjektet til «Selvåg Senior», sier Teige.

Lavere utslipp og lavere avgifter går hånd i hånd.

- Vi ønsker at våre bedrifter driver med grønnere profil, men vi ønsker også en konkurransefordel.

Mer offensivt

- Grønne løsninger trekkes frem i alle nybygg som kommer nå. Det snakkes det også om i organisasjonene. Hvordan kan du si at engasjementet mangler da?

- Det er litt glanspapir, vet du. Å ha en dieselmotor på 3000-4000 hestekrefter og så en batteripakke på 500 kilowatt: Det er en liten fis.

- Hva burde Fiskarlaget og Fiskebåt gjøre?

- Legge opp en strategi sammen med myndighetene om hvordan verden ser ut frem mot 2030 og 2050. Og så må vi ha en flåte som følger opp de miljøkravene. Strategien nå er på en måte å få lavest mulig avgifter og mest mulig refusjon, så man kommer ut best mulig selv. Men vi må ha en mer offensiv strategi.

Teige understreker samtidig at han ikke ønsker å kritisere sine rederkolleger.

- De som bygger båter nå har ikke en klar strategi å forholde seg til. Å bygge en stor båt og foreta alle investeringer og kostnader selv, er ikke mulig.

Dermed er føringene fra myndighetene og støtteapparat svært viktige.

Kjenner seg ikke igjen

Ingen av organisasjonene Teige trakk frem, var med i debatten under Nor-Fishing. På spørsmål fra Tekfisk kjenner ikke lederne seg igjen i beskrivelsen fra Sigurd Teige.

- Vi har vært og vi er på saken, fastslår Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Han trekker frem at landsmøtet til organisasjonen har hatt flere saker om fremtidens fiskefartøy og hvordan fiskerinæringen skal oppnå miljømål.

- Vi har også dialog med mange utenfor om hvilke endringer vi kan gjøre, sier han.

- Vi må alltid se på den faktiske miljøvinninga, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag. Foto: Agnar Berg

Mye må på plass

Samtidig mener Ingebrigtsen at bildet er komplekst, og at det ikke er bare-bare å installere verken batteri eller gasstanker om bord.

Ingebrigtsen bruker gassferger i Nordland som et eksempel. I 2014 kom det frem at gassen til de da nye miljøvennlige gassfergene over Vestfjorden ble fraktet med forurensende tankbiler fra Hammerfest. Strømnettet i fiskerihavner er heller ikke gode nok per i dag, mener fiskarlagslederen.

- Dette er et viktig område, og vi skal ha fokus på det, men vi har en del elementære ting som må på plass.

En pådriver

Fiskebåt er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående flåten. Administrerende direktør Audun Maråk mener Fiskebåt har gjort mye for å effektivisere fisket og redusere energiforbruk.

- I snitt har vi fått en halvering av antall fartøy i havfiskeflåten de siste 25 årene. Det har gitt en lønnsomhet som har gitt grunnlag for effektivisering og fornying, sier han.

- Så er spørsmålet: Kunne vi gjort mer? Helt sikkert. Men Fiskebåt har vært en pådriver for å nå de miljømålene vi har satt oss og som myndighetene har inngått avtaler om.

- Vi kunne sikkert gjort enda mer, men det er gjort en betydelig innsats for å nå våre felles mål, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt. Foto: Torhild Måkestad Martinussen

Jobber aktivt

Både Maråk og Ingebrigtsen trekker frem NOx-fondet.

- Fiskebåt er en av eierne. Vi har aktivt brukt NOx-fondet som en verktøykasse der flåten har fått igjen mye mer enn de har betalt inn, samtidig som vi har bidratt til å redusere miljøavtrykket, sier Maråk.

Han trekker også frem «Klimaveikart for norsk fiskeflåte», der Fiskebåt var med å utforme forslag til tiltak for å få ned CO2-utslippene fra fiskeflåten.

- Jeg ser at den er fra 2017, kan den ha blitt utdatert?

- Nei, men igjen, det viser bare det jeg sa: Vi har jobbet aktivt med dette. Vi har også grønt skipsfartsprogram. Og vi jobber aktivt innenfor NOx-fondet. Så den beskrivelsen at vi ikke har en strategi for det vi gjør, den deler jeg absolutt ikke.

Han minner om at kjerneverdiene til Fiskebåt er bærekraft, verdiskaping, miljø og kvalitet.

- Vårt engasjement på utslipp og miljø er og har vært betydelig.