Mye teknologiutvikling og mye penger må til innen en båt som drives på hydrogen eller ammoniakk faktisk kan bygges. Men før det må uansett design på plass, og det er dette Sepideh Jafarzadeh nå er i gang med å lede et prosjekt på.

Hun er forsker ved Sintef Ocean og har med seg fiskere, skipsdesignere, teknologileverandører og flere andre forskere i det FHF-finansierte prosjektet. I løpet av et år skal de komme frem til forslag til to design for hydrogen- og ammoniakkdrevne fartøy.

– Vi skal ikke bygge båtene, men vi skal lage konsepter og gjøre noe analyser, sier Jafarzadeh til Tekfisk.

Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte forskningsprosjektet.

Sepideh Jafarzadeh, forsker ved Sintef Ocean. Foto: Pressefoto

Batteri og brenselceller

FHF etterspør en «proof-of-concept»-analyse. Dette skal være for et 13 meters kystfiskefartøy ​​med hybrid fremdrift basert på batterier og brenselceller. En brenselcelle lager elektrisk energi fra et drivstoff uten forbrenning.

Drivstoffet kan være hydrogen eller ammoniakk, og dette krever ulike design.

– Vi skal få mer kunnskap om hva som skjer når du tar disse drivstoffene om bord i en båt. For hydrogen trenger du mer plass til tankene. Sikkerhetstiltakene vil også være ulike, sier Jafarzadeh.

Hun mener det er interessant å se på begge deler.

– Hydrogen har kanskje fått mer oppmerksomhet, og det har derfor vært flere prosjekter på det. Men det snakkes stadig mer om ammoniakk.

Lav og høy temperatur

I prosjektet skal de også se på lav- og høytemperaturs brenselceller. Lavtemperaturs brenselceller er det som brukes i hydrogenbiler.

For ammoniakk blir prosessen annerledes. Dersom man skal bruke lavtemperaturs brenselceller, må hydrogenet tas ut først.

– Da vil noe av energien forsvinne. En annen mulighet kan dermed være å mate ammoniakken inn i høytemperaturs brenselceller. Men denne metoden er ikke like utviklet, sier Jafarzadeh.

Hydrogen og ammoniakk
  • Hydrogen har et høyt energiinnhold og ved forbrenning dannes kun vann, uten utslipp av klimagassen CO₂.
  • Det gjenstår imidlertid mange teknisk og økonomiske problemer før hydrogen kan tas i bruk noen stor utstrekning.
  • Et alternativ til hydrogen i ren form er å bruke ammoniakk som er hydrogen i kjemisk bundet form.
  • Ammoniakk har høyere energitetthet enn hydrogen, men den spesifikke energien er større for hydrogen.
  • Energitetthet er energi delt på volumet.
  • Spesifikk energi er energiinnholdet delt på vekten av energivaren (energibæreren).

Kilde: Store norske leksikon

Flere arbeidspakker

Noen av delmålene innebærer å vurdere sikkerheten ved bruk av hydrogen og ammoniakk, hvor mye dyrere slike fartøy blir og potensielle utslippsreduksjoner.

De skal også vurdere om det er nødvendig med dieselgenerator om bord for å kunne gå lengre distanser.

En del av prosjektet er i tillegg å se på hvordan strømkapasiteten er i tre utvalgte fiskerihavner, for deretter å beregne hva som trengs i fremtiden.

Arbeidet skal starte til høsten når alle parter har signert kontraktene som trengs for å komme i gang.

Videreutvikler hydrogenbåt

Sintef har tidligere gjennomført et mindre prosjekt med reder Jan Einar Ervik og verftet GOT Skogsøy med penger fra Norges forskningsråd.

Dermed ligger det allerede skisser til en hydrogenbåt på bordet. For ammoniakk-løsningen må de begynne helt fra null.

Jan Einar Ervik i Ervik Kystfiske har jobbet i mange år for å få bygget en fiskebåt som går på hydrogen. Han er med i prosjektgruppen, og rederiets rolle blir å forsyne forskerne med data om driftsmønster, fangst og drivstoffbruk, skriver Teknisk Ukeblad.

Mer miljøvennlig fiskeflåte

Totalbudsjettet er på litt over 3,4 millioner kroner. Jafarzadeh innrømmer at det er noe begrenset hva man får for det, men understreker at dette er langt mer enn i det forrige prosjektet.

Hele 15 personer utgjør prosjektgruppen. Over halvparten av dem er fra Sintef, mens GOT Skosøy, Westcon, Hyon, Gexcon og Sjøfartsdirektoratet også er med.

Det overordnede målet er å få ned utslippene fra fiskeflåten.

Tungtransport kan bane vei

Jafarzadeh viser til at bærekraftige fiskerier kan bli viktig for å få tilgang til markeder fremover, og at det stilles stadig strengere krav til miljøsertifisering.

Forskeren mener det er realistisk å se for seg fiskebåter på hydrogen eller ammoniakk i fremtiden.

– Vi ser økt interesse og bruk innenfor tungtransport, for eksempel for busser og lastebiler. Dette kan bane vei for å bruke teknologien i andre sektorer som fiskeri. I løpet av årene når teknologien utvikles, vil også kostnadene bli lavere, sier Jafarzadeh.