Det kjem fram i ei pressemelding frå partane. Ambisjonen er å etablere ei egen avdeling med faste tilsette frå HI på Runde. Vidare har RMS og Atlanterhavsparken sett som mål at dei skal ha eit tettare samarbeid.

Godt nøgde

Dagleg leiar Nils-Roar Hareide ved HMS, seier dei er godt nøgde med med å styrke samarbeidet med både HI og Atlanterhavsparken.

— Vår forsking er knytt til kystøkologi og samspelet i havet. Å formidle denne kunnskapen ut til folk flest blir berre meir og meir viktig for at vi som havnasjon kan kunne forvalte havet vårt på den beste måten for framtida. Her vil samarbeidet med Atlanterhavsparken også spele ei stor rolle, seier Hareide.

Direktør ved HI, påpeikar at HI har fleire forskingsstasjonar i Norge, men ingen mellom Tromsø og Bergensområdet.

Sissel Rogne, direktør ved HI Foto: Paul S Amundsen

— Vi har lenge vurdert å auke forskingsaktiviteten i Møre og Romsdal, og det høver veldig godt inn i vår strategi å etablere ei avdeling på Runde, seier Rogne.

Produktivt sjøområde

Sjøområda utanfor Runde er eitt av dei mest produktive sjøområda i verda. Mørebankane og Norskehavet er særs viktige leve- og gyteområde for fleire viktige fiskebestandar, slik som til dømes norsk vårgytande sild. På Runde har ein det einaste fuglefjellet i Sør-Noreg og sjøfuglen har ei viktig rolle i økosystemet både langs kysten og ute i havet.

RMS opplyser at dei har samarbeidd med HI i mange år med innsamling av biologiske prøver, kartlegging av leveområde og gyteområde, og dei legg no grunnlaget for eit utvida samarbeid om ei heil rekkje fagfelt, der både havmiljø, fiskeressursar, akvakultur, og samspelet mellom ulike artar, til dømes mellom sjøfuglane og ressursar i havet, vil vere viktige tema.