Sustainable Salmon søkte om åtte utviklingstillatelser for konseptet «lukka landnot». Som navnet tilsier er det et lukket anlegg med en bunnfast betongkonstruksjon med skinner for fremføring av duk og not, en flytende krage og et landbasert slamoppsamlingsanlegg.

Selskapet ønsket å kombinere fordelene med landbaserte installasjoner med fordelene med sjøbaserte anlegg.

Nytt, men ikke dokumentert

Fiskeridirektoratet vurderer at konseptet representerer noe nytt, men trekker frem at endrede hydrodynamiske krefter vil føre til at noten utsettes for større krefter enn tradisjonelle merder. De mener søknaden mangler dokumentasjon på at konseptet vil fungere på flere punkter.

En not som er festet mot skråningen mot land fra bunn til topp vil kreve mer avanserte beregninger enn det som tradisjonelt er nødvendig for bevegelige merder, skriver direktoratet. Det fremheves også at groe på skinnene kan føre til vedlikeholdsproblemer. De mener også søknaden mangler informasjon om hvordan den øverste delen av nota skal bringes i riktig posisjon og festes til flytekrage.

Konklusjonen er at konseptet er i en tidlig fase slik det fremstår i søknaden og at det ikke er mulig for Fiskeridirektoratet å vurdere om teknologien kan realiseres og innebære forbedringer.

For langt unna produksjonen

Selskapet Imo Clean søkte om fire utviklingstillatelser til et prosjekt med rensing av det kobberholdige rengjøringsvannet etter spyling av oppdrettslokalitetenes nøter. Ved hjelp av en sugeslange tilkoblet en rengjørings-ROV skal avløpsvannet føres til et renseanlegg på en fôrflåte der kobberet fjernes.

Direktoratet mener løsningen har en «svært begrenset nærhet til selve produksjonen av fisk». Dermed faller ikke prosjektet innenfor formålet med utviklingstillatelser.