Mattilsynet har, sammen Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet, overlevert forslag til nytt gjødselregelverk til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. De foreslåtte regelverksendringer setter blant annet strengere krav til gjødselvarer.

– Vi anbefaler alle som skal investere i nye anlegg å sørge for at de har en behandling som hygieniserer og stabiliserer fiskeslammet, og at næringen også har et nært samarbeid med jordbruket og forskningsmiljøer for å finne frem til nye produkter som er tilpasset agronomiske behov og som gir en god ressursutnyttelse, sier Torhild Tveito Compaore i Mattilsynet i en pressemelding.

Krav til rensing

Når flere fiskeanlegg får rensekrav, forventes det en stor økning i interessen for å levere fiskeslam til jordbruket. Mattilsynet oppfordrer næringen til å skynde seg langsomt.

– Mattilsynet vil råde virksomhetene til å ikke bare ha fokus på mest mulig gassutbytte i biogassanlegget og billigst mulig avhending av fiskeslammet, men også på å produsere agronomisk gode, trygge, gjødselprodukter som kan transporteres til områder der det er behov for gjødsel og som bidrar til at en god utnyttelse av ressursene i fiskeslammet, sier Compaore i meldingen.

Kan spre sykdommer

Fiskeslam er ekskrementer og fôrrester fra akvakulturanlegg. Dette er en type avfall som kan brukes som råvare til gjødselproduksjon, dersom det oppfyller kravene i gjødselvareforskriften.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har vurdert bruk av fiskeslam som gjødselvare og har konkludert at det ikke kan utelukkes at bruk av uhygienisert fiskeslam kan føre til spredning av fiskesykdommer.

Mange bruksområder for slam

FHF lyste nylig ut 3 millioner kroner for å finne ut hvordan man kan utnytte slammet fra oppdrettsnæringen bedre. Selskapet Green Gas bruker fiskeslam til produksjon av biogass. Oppdrettsslam kan også brukes i produksjon av børstemark, som igjen kan bli protein i fiskefôr.

Aquapro på Stord har planer om å bygge en båt som kan samle inn oppdrettsslam langs kysten.

Sementindustrien er blant annet interessert i å bruke tørket slam fra oppdrettsnæringen som brensel. Norcem er blant dem som har testet det ut. Hos Sævareid Fiskeanlegg og Erko Settefisk har de slamrenseanlegg fra Bioretur som gjør fiskeslammet til gjødsel.