Viteq Farming søkte om 32 utviklingstillatelser til oppdrettskonseptet Viteq ZeroZero. Det er en flytende og lukket konstruksjon for lakseoppdrett. Konseptet innebærer en 665 meter lang lekter med 12 produksjonstanker, som skal også være utslippsfri og klimavennlig.

Fiskeridirektoratet avslo søknaden i 2018, som Viteq Farming påklaget. Direktoratet så ingen grunn til å omgjøre vedtaket, og sendte over klageinnstilling til Nærings- og fiskeridepartementet. 4. september i år konkluderte departementet med å opprettholde vedtaket:

«Den innsendte dokumentasjonen underbygger ikke på en tilstrekkelig måte hvordan prosjektet teknisk sett skal realiseres. Søknaden inneholder f.eks. hverken tegninger eller beregninger av lekter eller dens forankring, beregninger av karkonstruksjon eller hydrodynamiske forhold i karene. Heller ikke teknisk dokumentasjon som kan underbygge den driftsmessige realiserbarheten av prosjektet er inkludert i søknaden. Det er videre ikke inkludert informasjon om designgrunnlag for input til design av konseptet selv om klager har beskrevet hvilke dimensjoner konseptet skal ha i konseptbeskrivelsen», skriver departementet.

Viteq eier 60 prosent av selskapet, mens Williksen Invest eier 40 prosent.

Mohn Drilling fikk også avslag på sin klage i slutten av august. De hadde søkt om seks tillatelser til konseptet Digifarm.

Nei til «North Sea Fish Farm»

Erko Seafood søkte om 16 tillatelser til konseptet «North Sea Fish Farm». Konseptet er en bunnfast plattformkonstruksjon med nedsenkbar notpose for akvakultur i eksponerte områder.

De fikk avslag på dette i september 2018, hvor selskapet påklaget avgjørelsen. Fiskeridirektoratet opprettholdt sitt avslag, og oversendte saken til departementet for endelig avgjørelse i juli i fjor.

Departementet besluttet i midten av juni i år å opprettholde vedtaket til Fiskeridirektoratet, som mente at konseptet ikke oppfylte kravet om «betydelig grad av innovasjon».

I august uttalte ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet, Yngve Torgersen, til IntraFish at det er en omfattende prosess å bli ferdig med alle søknadene.

– På et stadium har vi hatt opp mot 1,5 års behandlingstid, fra vi fikk sakene inn til oss og vi fikk de ut igjen. Nå er vi nede på cirka ett år. For tiden sitter vi stort sett og behandler saker som kom fra Fiskeridirektoratet i fjor høst, vi har i underkant av ett års behandlingstid, sa Torgersen da.

Nei til «Ocean Globe»

Blom Fiskeoppdrett fikk også svar på klagen sin i juni i år. Selskapet søkte i november 2017 om seks utviklingstillatelser for å realisere konseptet «Ocean Globe». Fiskeridirektoratet avslo søknaden fordi konseptet i begrenset grad kan bidra til å løse akvakulturnæringens utfordringer med areal, rømming og utslipp. Kriteriet om «betydelig innovasjon» var heller ikke oppfylt, og det var det usikkert om konseptet kunne realiseres, ifølge Fiskeridirektoratet.

. Blom Fiskeoppdrett søker 6 utviklingskonsesjoner for konseptet OceanGlobe. Foto: Pressefoto

Blom klaget på vedtaket i fjor og Fiskeridirektoratet opprettholdt sitt avslag. De oversendte saken til departementet for endelig avgjørelse i september i fjor.

Departementet skriver i sitt brev til Blom at de er enig med direktoratets vurdering om at det er en rekke forhold i søknaden og klagen, som ikke dekkes av den tekniske dokumentasjonen.

Nei til søknad om 20 tillatelser

Viewpoint Seafarm fikk i juni 2018 avslag på sin søknad om 20 utviklingstillatelser fra Fiskeridirektoratet.

Konseptet tar utgangspunkt i oppdrett på eksponerte lokaliteter ved bruk av en boreplattform fra petroleumsnæringen. Basen for oppdrett vil være en ombygd eldre plattform mens produksjonsenhetene i anlegget skal være merder som festes på plattformen og omkranser den.

Selskapet har planlagt å etablere plattformen på lokalitet Blikkvær i Rødøy kommune.

Etter avslaget fra Fiskeridirektoratet, påklaget Viewpoint Seafarm vedtaket og saken ble i mai i år ferdig klagebehandlet hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Direktoratet mente at konseptet ikke er egnet til å bidra til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, og har derfor valgt å avslå søknaden. Departementet støtter dette synet i sitt vedtak, og opprettholder avslag.

Les mer om utviklingstillatelser her:

Departementet med fem vedtak om utviklingstillatelser