Reset er et selskap under stiftelse og søkte om ti utviklingstillatelser 17. november 2017. Det omsøkte konseptet har etter Fiskeridirektoratets vurdering noen fellestrekk med Searas sitt konsept RASF. Søknaden til konseptet RASF er blitt avslått av Fiskeridirektoratet, men er nå til klagebehandling i Nærings- og fiskeridepartementet og det endelige utfallet i saken imidlertid ikke klart.

Resirkulering i sjø

Utgangspunktet for både Reset og RASF er resirkulering (RAS)-anlegg i sjø. Fiskeridirektoratets vurderer imidlertid at det utover dette er flere ulikheter mellom konseptene. Direktoratet fremhever særlig at vannresirkuleringen skal gjennomføres på forskjellig måte, at merdene skal ha forskjellig oppbygging, og at utformingen av anleggene i tillegg er forskjellig.

– Fiskeridirektoratet kan derfor på nåværende tidspunkt ikke se at det foreligger en slik grad av likhet med RASF eller andre konsepter at det vil kunne hindre tildeling av utviklingstillatelser til Reset. Direktoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser, skriver Fiskeridirektoratet i brevet til Reset.

Avslag til oppdrett i skip

Fiskeridirektoratet har avslått Floating Fish Farming Unit/Green Energy Fish Farming sin søknad om utviklingstillatelser til et konsept med lakseoppdrett i skip. I søknaden ble det opplyst at en vil gjenbruke eksisterende skip, bygge dem om og drive oppdrett i lukkede tanker. Målet er null utslipp til luft og sjø. Ifølge søker skiller konseptet seg fra tidligere løsninger fordi man kombinerer fem bransjer i ett og tar i bruk kjent teknologi i en ny sammenheng.

I søknaden er det blant annet lagt vekt på at konseptet vil være «delvis forsynt med grønn energi». I avslaget viser direktoratet til at Nærings- og fiskeridepartementet i avlslaget til Pure Farming understreker at ordningen med utviklingstillatelser er ikke en ordning for å støtte fornybar energiproduksjon.

– Fiskeridirektoratet finner i samsvar med dette at løsningene for produksjon av energi (vindmølle, tidevannsturbin, hydrogen) faller utenfor ordningen med utviklingstillatelser og vil i så måte ikke vektlegges i vurderingen, skriver direktoratet i avslaget.

Har elementer av ny teknologi, men ikke nok

Søker ønsker også å utnytte slammet fra produksjonen, men også der har Nærings- og fiskeridepartementet tidligere avgjort at slambehandling og videre bruk av avfallsstoffer ikke faller inn under ordningen med utviklingstillatelser.

Når det gjelder konsept for lakseoppdrett i skip viser også Fiskeridirektoratet til at dette er kjent fra før, og at det også er gitt avslag til blant annet Mowi, Her konkluderte departementet i klagebehandlingen med at dette ikke kunne kalles «betydelig innovasjon».

Fiskeridirektoratet finner at de samme vurderingene i vesentlig grad gjør seg gjeldende i denne søknaden, og mener oppdrett i skip innehar en begrenset nyhetsverdi. De har likevel vurdert hvorvidt konseptet inneholder andre nyhetselement og ny eller vesentlig forbedret produksjonsteknologi sammenlignet med tilgjengelig teknologi, slik at konseptet som helhet vil kunne innebære «betydelig innovasjon».

– Konseptet har elementer av teknologi som etter det Fiskeridirektoratet kjenner til ikke tidligere er blitt benyttet til produksjon av laks i et ombygd skip, deriblant filtrering og rensing av inn-/utløpsvann og løsning for trenging av fisk. Fiskeridirektoratet finner imidlertid at de teknologiske løsningene som skal benyttes i konseptet i det vesentlige ikke vil bidra til en forbedring sammenlignet med eksisterende teknologi. Videre vurderer Fiskeridirektoratet at sammensetningen av skipet og de underliggende teknologiske løsningene som helhet i begrenset grad kan bidra til å utvikle teknologi og at prosjektet i så måte fremstår som en naturlig videreføring av kjent teknologi. Fiskeridirektoratet har etter dette kommet til at det omsøkte konseptet ikke oppfyller kravet om «betydelig innovasjon», skriver de i avslaget.