For fire år siden satte ansatte i Midt-Norsk Havbruk seg ned og bestemte seg for å minimere bruken av lusemidler. Resultatet av det er at de ikke har brukt medikamenter mot lakselus siden februar 2016.

Nå er tiden kommet for å sette seg nye mål. Visjonen er å komme seg dit at de ikke avluser fisken overhodet.

– Når vi setter oss et mål, er det ikke «hvis vi skal dit». Vi skal dit at vi skal slippe å løfte laksen ut av merden. Den skal få være i ro i hjemmet sitt, sier daglig leder Frank Øren til Tekfisk.

Plassering og skjerming av lokaliteter

Skal de lykkes med det, gjelder det å forebygge.

– Vi må tenke på plassering av anlegg, ha kontroll på havstrømmer og hvor eventuell lusespredning skjer, sier Øren.

Det viktigste blir å skjerme lokaliteter og merden der den ligger. Luseskjørt er blant tiltakene selskapet har lyktes med.

Selskapet har brukt skjørt ned til åtte meter på alle merder i hele livssyklusen til laksen. De har utviklet og patentert Midt-Norsk Ringen for å sikre nok oksygenrikt vann. Det er enkel anretning der de bruker trykkluft i en ring nederst i merden som drar med seg vann opp.

Bedre utskifting av vann

Nå utvikler de en ny teknologi basert på erfaringene til de ansatte, sammen med andre samarbeidspartnere.

– Midt-Norsk Ringen er en veldig enkel sak. Nå jobber vi med å bruke mindre energi og skifte mer vann. Da har vi funnet på noe nytt som gjør at vi kan tillate oss å ha dypere skjørt, sier Øren.

Ennå kan han ikke fortelle så mye om det nye prosjektet siden det er en patentsøknad inne på teknologien.

– Jeg regner med at det er klart til høsten, sier Øren.

Avlusing i merden

Parallelt jobber de også med bedre avlusingsmetoder. 90 prosent av lusebehandlingene i dag gjør de med Hydrolicer, som bruker vakuum og trykk slik at lusa «løftes» av fisken med vanlig sjøvann.

– Dette fungerer godt, men det er uansett en belastning å trenge fisken for pumping. All avlusing i dag skjer ved å pumpe laksen ut av merden og så pumpes den tilbake. Det vil vi søke å komme bort fra, fastslår Øren.

Derfor jobber de med en ny metodikk der avlusingen gjøres nede i merden. For det overordnede målet er å redusere håndtering.

Mindre stresset fisk

Torolf Storsul er fiskehelseansvarlig i selskapet, og mener at en fremtid uten avlusing vil ha stor betydning for velferden til laksen.

– Det er den største gevinsten. Det reduserer stress og påkjenning. Vi jobber for å redusere risikoen ved håndtering og trenging, men avlusing er en belastning.

– Vil flere laks overleve?

– Ja, det må man ha med seg. Vi ser at en andel av dødelighet har sin årsak i håndtering og avlusing. Vi ønsker å jobbe med å få den andelen ned.

Viktig reduksjon i lusepresset

Storsul mener at det allerede er lagt et godt grunnlag med sonestrukturen i produksjonsområde 7 der de holder til. Aktørene i dette området har nemlig et godt samarbeid.

Frem til 2014 var det fire soner fra Rørvik til grensa til Nordland, og det ble satt ut fisk hver vår og hver høst. Det betydde at det til enhver tid var fisk som hadde stått lenge i sjøen, samtidig som det er utsett av smolt.

Nå er antall soner halvert, og det er kun utsett annethvert år. Det har ført til det Storsul kaller «reell brakklegging».

– Det så ut til å gi en betydelig reduksjon i lusepresset. Det har gitt et viktig grunnlag, så vi kan jobbe videre med andre tiltak, sier fiskehelsesjefen.

Midt-Norsk Havbruk

Midt-Norsk Havbruk er en del av NTS Gruppen med hovedkontor i Rørvik i Trøndelag.

Produserer laks på Namdalskysten i samdrift med Bjørøya.

Rundt 60 ansatte står for mer enn 750 millioner kroner i omsetning.

Har blant annet bygget Aquatraz, en semilukket stålmerd, som de fikk fire utviklingstillatelser til.

Bedre overvåkning

Dersom de kommer frem til en fremtid uten avlusing, vil det kreve enda mer av luseovervåkningen. De ansatte i selskapet følger derfor nøye med på teknologien som utvikles for å telle lusa digitalt.

– Det er et utall leverandører som ønsker å gjøre dette via kameraer. Vi vil bare hive oss på den første og beste som får det til, sier Frank Øren.

Må si det høyt for å få trøkk

Øren kjenner ikke til at andre oppdrettsselskaper har gått ut og sagt det samme som dem selv, men han regner med at de fleste diskuterer og legger planer i den retningen.

– Vi er litt sånn at vi tør å si det. Vi er nødt til det. Hvis ikke blir det ikke noe trøkk i det.

Noen dato for siste avlusing er ikke satt ennå.

– Vi pleier ikke å ha så lange perspektiver. Å si at vi skal være i mål om tre år, er kort tid. Men om fem år er vi i alle fall kommet langt.