Prosjektet, som er støttet av FHF med 3 millioner kroner, skal ta for seg følgende:

  • hvor store mengder utslipp av organisk materiale og næringssalter som kommer fra oppdrett i Norge
  • hvordan dette avfallet kan anvendes på andre måter
  • hvordan klimaendringer påvirker produksjonen av disse stoffene.

Vil se hvor store utslipp oppdrettsnæringen har

Bakgrunnen for FHFs utlysning var at oppdrettsnæringen ønsket et oppdatert kunnskapsgrunnlag om effektene av havbruk langs kysten.

– Vi skal kartlegge hvor mye utslipp av organisk materiale og næringssalter det er fra næringen, og effekten dette har på miljøet. Gjennom den første arbeidspakken skal vi gjennomføre en litteraturstudie, der vi ser på positive og negative påvirkninger på miljøet, sier Øyvind Hilmarsen, prosjektansvarlig og senior forretningsutvikler i Sintef Nord til IntraFish.

Han forteller at de nylig begynte på prosjektet, som startet i midten av september.

Kan dette brukes til noe?

I den andre arbeidspakken i prosjektet, som skal gjennomføres til våren, skal forskerne se på muligheter for å utnytte det organiske materialet og næringssaltene.

– Vi ser på hvordan ny biologisk produksjon og annen industri kan ta i bruk disse næringsstoffene. Stoffene kan gå inn i produksjon av biogass, men mer interessant er mulighetene for at det brukes til insektproduksjon, salatdyrking og til å produsere lavtrofiske arter som sjøpølser.

– Bruken av disse næringsstoffene er en del av en sirkulærøkonomisk tankegang – at man skaper nye ressurser av reststoffer, sier Hilmarsen.

Han forteller at det organiske materialet inneholder en god del fosfor som ellers er en begrenset ressurs. Søsterselskapet Sintef Industri skal se på om det er en økonomisk forsvarlig måte å gjenvinne dette på i prosjektet.

Påvirker klimaendringer avfallet?

– Til sist skal vi se hvordan klimaendringene kan påvirke havbruksnæringen, og hvilke miljøpåvirkninger dette har på næringsstoffene, sier Hilmarsen.

Han legger til at prosjektet skal gi en oppdatert kunnskapsoversikt over utslippene fra havbruk.

– Og at det gir innblikk i hvilke muligheter man har for å skape en ny produksjon av biologisk materiale som protein og andre ressurser, fra materialer som i dag ikke anvendes så mye.

Flere partnere

Sintef Nord samarbeider med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og søsterselskapene Sintef Ocean og Sintef Industri på prosjektet.

– Dette her er et dyktig team med erfarne forskere som har jobbet med dette tidligere.

Hilmarsen forteller at fremtidsutsiktene for prosjektet er først å samle inn tall for utslipp gjennom litteraturstudien, og deretter gå til verks på neste arbeidspakke.

Han legger til at det også vil inviteres til åpne møter rundt mulighetene for anvendelse av organisk materiale og næringssalter, slik at kunnskap om mulighetene for nye industriløsninger og matproduksjon kommer ut til flere.