Problemer med spanske partnere og dødelighet førte til at Dahls virksomhet Fortuna Mare måtte innstille driften i 2015. Siden 2016 har den tidligere konsernsjefen i Codfarmers videreutviklet tunfiskoppdrett, som medeier og daglig leder av Nortuna. Med seg på laget har han hatt viktige samarbeidspartnere.

En av disse er norske Sintef.

Denne tunfisken veier 200 kilo og er blant stamfisken som ga Fortuna Mare rogn til å starte opp industriell oppdrett av tunfisk i Spania. Foto: Sintef / Jan Ove Evjemo.

– Tunfisk er den meste spennende arten vi noensinne har jobbet med, forteller seniorforsker Jan Ove Evjemo ved Sintef Ocean til Tekfisk.

Jan Ove Evjemo, seniorforsker ved Sintef Ocean. Foto: Sintef

Og fortsetter: – Det er havets Rolls-Royce!

Han trekker frem høy pris, kort produksjonstid, og høy slaktevekt som store fortrinn for videre oppdrett.

Startet i Spania, fortsatte i Norge

I 2011 flyttet Jan-Helge Dahl til Spania for å starte oppdrett av den ettertraktede tunfisken.

Prosjektet slet blant annet med lang transportvei fra yngelanlegg til sjøanlegg, og med høy dødelighet som resultat. Samtidig startet Sintef Ocean forskning på levende hoppekreps, copepoder, i fôr til marin fiskeyngel.

Nyklekt tunfisklarve på 3,5 mm. Fødeinntaket starter 2 dager etter klekking, når plommesekken er oppbrukt. Foto: Sintef

Sintef så etter utfordringer med krevende arter, og da Dahl startet opp testanlegg ble Sintef med i prosjektet. De fikk tilsendt tunfiskegg fra Dahl, og gjennomførte et startfôringsforsøk. Forsøkene gikk over tyve dager, og introduserte levende hoppekreps på matfatet til tunfisken. I 2012–2013 forsket Sintef videre på Brattøra. Dahls forskningsprosjekt ble flyttet til Spania i 2014 og avsluttet i 2017.

Da Dahl startet opp Nortuna på Gran Canaria i 2018 ble Sintef med videre.

Sintef utviklet metode for levendefôring

– I Sintef utviklet vi en metode for å bruke fiskens naturlige planktonnæring som startfôr i oppdrett, forteller Evjemo.

Planktonet er en type hoppekreps, som ifølge Evjemo har svært gode ernæringsmessige egenskaper.

– Vi reduserte graden av feilutvikling på fisk fra over 80 prosent til under 10 prosent, sier han.

Kan ikke få fullrost Sintef

– Den vanskeligste fasen i tunfiskoppdrett har vært de første 40–50 døgnene, forteller Jan-Helge Dahl til Tekfisk. Han kan ikke få fullrost forskningsmiljøet i Sintef.

– De er i en helt annen klasse enn de europeiske forskningsmiljøene jeg har jobbet mot.

Tunfiskyngel er både mer sårbar og vanskeligere å fôre enn laks. Laks er rundt 2,5 centimeter etter klekking, mens den marine arten tunfisk er 3,5 millimeter lang. Laks kan spise pellets helt fra den klekkes. Den langt mindre tunfisken fôres med levende fôr frem til den kan begynne å spise pellets.

Tunfiskyngel på 11,1 mm etter 17 dagers fôring med hoppekreps. I denne tidlige fasen øker vekten 20 ganger i løpet av 17 dager. Foto: Sintef

30 kilos fisk

Dahl forteller at selve forskningsprogrammet er over, og at de har brukt de siste årene til å finne habitater og omgivelser som passer tunfisken.

Jan-Helge Dahl, daglig leder i Nortuna. Foto: Nortuna

– Vi har produsert fisk fra eggstadiet, til den var rundt 30 kilo, sier Dahl.

Nå er det selskapet Nortuna skal gjennomføre kommersielle prosjektet. De har hatt base og pilotanlegg på land og i sjø på Gran Canaria siden 2018.

Spennende avtale med Kapp Verde

I 2019 fikk Nortuna på plass en avtale med Kapp Verde, en øygruppe rett vest for Senegal. Havtemperaturene der ligger mellom 22–26 grader celsius. Det er optimal temperatur for tunfisk, og forholdene er gode også for Nortuna.

Avtalen med myndighetene muliggjør oppdrett av 30000 tonn tunfisk på årsbasis.

– Det er fordelaktig for begge parter, mener Dahl.

Kapp Verde har ikke egen oppdrettsnæring. De ønsker å tilegne seg mer kunnskap om bestandene i havområdene rundt øygruppen. Regjeringen har gitt Nortuna i oppdrag å koordinere et forskningsprogram for villfisk.

Lite kunnskap om mesopelagiske arter

– Det er enorme areal, og de har lite kunnskap om mesopelagiske arter, sier Dahl.

Mesopelagiske arter er fisk og dyr som lever på 200 til 1000 meters dyp.

I prosjektet håper Nortuna å få med blant andre Norad, Fao og Havforskningsinstituttet i Bergen som partnere.

Nortuna får også høste kunnskap om kortreist råstoff som marint mel og olje til oppdrettsfôr.

Kommersiell produksjon i testskala planlegges nå, men Nortuna satser på å være i full kommersiell drift fra 2021–2022, når pilotfasen avsluttes.

Tunfiskkar på et av Nortunas anlegg på Gran Canaria. Foto: Nortuna

Kommersialisert hoppekrepsfôr

– Det har vært gjort mislykkede forsøk med tunfiskoppdrett i Middelhavet i over 10 år, sier Jan Ove Evjemo i Sintef, tydelig fornøyd:

– Ved første forsøk klarte vi å produsere et stort antall tunfiskyngel av meget god kvalitet.

Et underbruk av Sintef, C-Feed utenfor Trondheim, har videreutviklet forskningen på levendefôr til kommersiell bruk.

C-Feed fremdeles er i oppstartsfasen, og skal selge hoppekreps i eggstadiet til oppdretter.

Nortuna har planer for oppdrett i kalde Norge

– Tunfisk er en varmekjær art, så det går ikke med vintertemperaturene i Norge, mener Dahl.

Han forteller at de i 2017 forhørte seg med tolv norske prosessanlegg som har restriksjoner på å slippe ut kjølevann i havet. Dahl har blinket seg ut spillvannet fra det tyske selskapet Waker på Kyrksæterøra, som kan tas ned til optimal temperatur for hustrig tunfisk.

Jan-Helge Dahl er avventende til den gryende RAS-teknologien, som han mener har et stykke å gå før Nortuna følger etter.

– Hvis det lar seg gjøre, så håper vi å også kunne ha norske anlegg for tunfisk i fremtiden.

Prosjektet på Kapp Verde er allerede godt i gang

– Vi håper å være i gang i inneværende år. Dahl forteller at prosjektet er godt i gang, og at pilotprosjektet vil foregå halvlukket, med sjøvann i en flytende lekter, med egne kar for den minste fisken.

Selve designet er utviklet av et norsk ingeniørmiljø med mange års erfaring fra offshorenæringen.

Test ut i markedet har det også blitt tid til, og Dahl forteller at de gjennom forskningsprogrammet har produsert rundt 35000 fisk. Noe av denne biomassen er produsert opp mot 30 kilo, og prisen har ligget på 35–40 euro per kilo.

– Hvis du regner på det, så ligger det penger i det, humrer Dahl.