Norway Royal Salmon Settefisk AS ønsket å produsere triploid laks på Karlsøy de neste tre årene. Mattilsynet avslo søknaden fordi kravene for produksjon av triploid fisk ikke oppfylles.

Produksjon skulle inngå i prosjektet NRS TripWell 2020–2023 som er ledet av Havforskningsinstituttet.

Målet med prosjektet er å dokumentere de fiskevelferdsmessige konsekvensene av metoden triploid, og om hold av triploid fisk er egnet ut fra hensynet til fiskens velferd. Prosjektet skal avsluttes innen utgangen av 2023.

Siden prosjektet fremdeles pågår betyr det at de fiskevelferdsmessige konsekvensene ved hold av triploid fisk ikke er dokumentert per i dag, konkluderer Mattilsynet i en melding på sine hjemmesider.

Utprøving av triploid laks er kun lovlig å gjennomføre i kommersielle anlegg dersom utprøvingen oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20, påpekes det fra tilsynets side.

Mattilsynet har behandlet søknaden og dokumentasjonen opp mot kravene i akvakulturdriftsforskriften og dyrevelferdsloven. Mattilsynets Region nord har konkludert med at kravene ikke er oppfylt, og avslår søknaden.

Norway Royal Salmon kan klage på vedtaket.