Samarbeidsavtale

Samarbeidet vil bli konkretisert i flere enkeltprosjekter som vil finansieres enten av Salmar Ocean AS, eller via søkte midler fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering, EU-systemet eller andre aktuelle aktører.

Avtalen åpner også for opprettelse av ph.d.-stillinger, post docs (rekrutteringsstillinger), professorater/gaveprofessorater og delte og kombinerte stillinger ved NTNU og Salmar Ocean AS.

Studentoppgaver i samarbeid med Salmar Ocean AS

Dette skal igjen sikre økonomisk, miljømessig bærekraft og fiskevelferd for oppdrett i mer eksponerte områder. Samarbeidsavtalen forsterker og utvider et allerede etablert samarbeid mellom partene, går det fram av en pressemelding fra partene mandag.

NTNU har de tre siste årene bidratt til realiseringen av Ocean Farm 1-prosjektet og gjennomføringen av Ocean Farm Teknologiprogram 1. Salmar Ocean viderefører Ocean Farm Teknologiprogram i et nytt program, og knytter seg med dette tettere mot NTNU, opplyses det i meldingen.

Verdensledende på havbruk og oppdrett

Salmar Ocean skår fast at de har som mål å bli en ledende operatør for havbasert oppdrett gjennom å perfeksjonere teknisk og operativ kompetanse, design og systemløsninger for bærekraftig, havbasert fiskeoppdrett.

NTNU skal bidra til kunnskapsutvikling innen miljø, bærekraft, fiskevelferd, biologi, effektiv drift, samt utvikling av teknologi og utstyr i samarbeid med leverandører fra industrien.

Partene sier i meldingen at de ønsker at det strategiske samarbeidet vil utvikle NTNU til et internasjonalt ledende universitet innen havbruk. I tillegg håper man at samarbeidet skal bidra til å utvikle en nasjonal strategi hvor de beste norske miljøene innen sine områder samarbeider om å utvikle relevant kunnskap, produkter og tjenester.

Gjennom samarbeidsavtalen får NTNU blant annet tilgang til praktiske og reelle problemstillinger, i tillegg til direkte kontakt med industri og leverandører. Universitetet vil få tilgang til forskningsrelevante data fra Ocean Farm, 1 og framtidige Smart Fish Farm (SFF), og nye versjoner av Ocean Farm 1 konseptet.

Administrerende direktør Olav Andreas Ervik i Salmar Ocean AS og dekan Ingrid Schjølberg ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ser store muligheter i samarbeidet om å utvikle havbasert fiskeoppdrett. Foto: Thor Nielsen/NTNU