20. desember er det klart at Fiskeridirektoratet gir Salaks tilsagn om seks tillatelser for FjordMax-konseptet.

Hver av tillatelsene er på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse, og varer ti år fra lokaliteten er klarert og Fiskeridirektoratet gir tillatelsesdokument.

Salaks søkte opprinnelig om ni utviklingstillatelser for prosjektet 12. juli 2017. Året etter avslo Fiskeridirektoratet søknaden med begrunnelsen at konseptet ikke oppfylte kravet om betydelig innovasjon.

Var i tvil

Direktoratet ga imidlertid uttrykk for å ha vært i tvil om beslutningen, men konkluderte med at en konseptet ikke oppfylte kravets høye terskel.

Salaks påklaget vedtaket kort tid etterpå. Med klagen, sendte oppdrettsselskapet også ny informasjon, som en kvantitativ sammenligning av FjordMax' rømmningssikkerhet, sammenlignet med eksisterende teknologi.

Venter snarlig svar på om dette får utviklingstillatelser

Fikk klarsignal etter klagen

«I behandlingen av klagen kom Fiskeridirektoratet frem til at Salaks gjennom klagen hadde vist at prosjektet er aktuelt for flere lokaliteter enn det direktoratet la til grunn i avslagsvedtaket», heter det i Fiskeridirektoratets tilsagn.

Direktoratet mente også at Salaks viste at konseptet kunne være et bidrag mot å løse næringens utfordringer med rømming og utslipp. Det ble konkludert med at FjordMax oppfylte kravene om betydelig innovasjon.

Fiskeridirektoratet ville behandle saken videre med en øvrig begrensning på 4,5 tillatelser for prosjektet. Dette klaget Salaks på til Nærings- og fiskeridepartementet 24. januar i år.

Departementet fattet vedtak 8. november, der Salaks' klage bke tatt delvis til følge, og departementet ga selskapet tilsagn om 4680 tonn biomasse til FjordMax. Saken ble sendt tilbake til Fiskeridirektoratet for behandling.

Salaks gir ikke opp utviklingstillatelsene

FjordMax-konseptet

FjordMax er en fast forankret oppdrettsplattform med bærende stålkonstruksjon og rom for tre produksjonsenheter. Hver enhet består av en not, luseskjørt, rømningsnett og en integrert enhet for oppsamling av slam.

«Vannpumpe- og oksygeneringssystemer skal sørge for å optimalisere produksjonen».