Nå vil Møre og Romsdal fylkeskommune ha svar på om det er slik også i virkeligheten.

– Vi har valgt å kjøre to anlegg, fjordtesting ved Orstranda i Frei og havtesting ved Klovningen utenfor Kristiansund i havet ved Grip fyr, sier Bengt Endreseth som er initiativtager for fylkeskommunen sin satsing på tare.

Test med sukkertare

Fylkeskommunen har sammen med Sintef fått gjennomført et simuleringsprosjekt med modellsimulering i 2015 og 2016 som avslørte at taredyrking er fire ganger så effektivt ute i havet som i fjorder.

Sukkertare

Sukkertareskogen er blant klodens mest produktive systemer og kan sammenlignes med undersjøiske regnskoger.

Sukkertare er en kaldtvannsart. Når vanntemperaturen går over 23 °C gjennom en relativt kort periode dør, den. Mange sammenhengende uker med varmt vann, 18-20, reduserer tilstanden for sukkertaren.

Sukkertaren påvirkes fra mange hold og har begrenset med tilgjengelig areal.

Sukkertaren er sårbar for partikkelforurensning og overgjødsling. Det fører til mindre lys, begroing av trådalger og sedimenter på bunnen som hindrer sukkertare i å spire og vokse seg stor.

(Hentet fra Miljødirektoratets sider).

– Vi vil måle strømforhold, temperaturer og følge utviklingen nøye i prosjektet som omfatter den kjente sukkertaren som det allerede finnes mye av i sjøen, sier Endreseth.

Ved siden av taredyrking inneholder prosjektet også en teknologisk side for å få tester ut anleggene som tåler best å være i de ofte tøffe strømforhold som kan være ute i havet.

Taredyrkingsanlegget på Klovningen er også med i Akvalab, et prosjekt som ser på anleggsteknologien for taredyrking. Det er Vindel i Kristiansund som er prosjekteier her, med støtte fra fylkeskommunen.

Orstranda i Frei skal gi svar på hvordan taredyrking fungerer i fjordstrøk. Foto: Privat

Tester storskaladrift

– Hvorfor dyrke tare når det er så mye i naturen?

– Vi kartlegger muligheter for storskaladrift som kan lede til næringsvirksomhet. Taren som er med i prosjektet er hentet fra den lokale tarefloraen som finnes her. Å få opp biomassen på tare har gode påvirkninger på miljøet, sier Endreseth.

Han innrømmer at storskala taredrift vil være plasskrevende og synes derfor at svarene man kanskje får om at dyrking er best ute i havet, også vil være positivt.

Sintef har tidligere, på oppdrag fra fylkeskommunen, utarbeidet en rapport som viser at det er gode dyrkingsforhold utenfor kysten av Møre.

Selskapet Abyss AS har satt ut anleggene og Sintef kimplantene.

Til mai-juni

Sintef Ocean utfører prosjektet som skal testdyrke tare på en eksponert lokalitet (Klovningen ved Inngripan) og en skjermet lokalitet Orstranda. At sukkertaren tåler å stå eksponert vil være en nøkkel for å få til dyrking ut mot grunnlinja og offshore. Tare vokser fort uten bruk av gjødsel og har potensial til mange bruksområder, ikke minst kan denne biomassen være viktig i det grønne skiftet

Anleggene ble lagt ut fredag og mandag. I løpet av de neste månedene skal det måles vekst og tas vannprøver. Det endelige svaret på prøveprosjektet får man i mai-juni i forbindelse med høstingen.

Mye tau når det skal dyrkes tare. Foto: Privat