Disse tre stegene skal bidra til at hav-, jord- og skognæringene øker den bioøkonomiske verdiskapingen. Norge, og spesielt Midt-Norge, har en unik mulighet til å ta en global lederrolle.

En ny utredning av Sintef, TFoU og Ruralis viser at forholdene i Midt-Norge er optimale for samarbeid om fremtidens bioøkonomi.

Kristian Henriksen, klyngeleder i NCE Aquatech Cluster Foto: Aquatech
Ailin Wigelius, organisasjonssjef i Trøndelag Bondelag Foto: Eivor Eriksen
Kjersti Kinderås, klyngeleder i WoodWorks! Cluster Foto: Sven-Erik Knoff

Innovasjon på tvers av sektorer innen bioøkonomien kan gi betydelig økt verdiskaping. Samtidig stilles det andre krav til kunnskap ved innovasjon på tvers av sektorer og næringer, sammenlignet med tradisjonelle verdikjeder der aktører kjenner og forstår hverandre bedre. En ny utredning av Sintef, TFoU og Ruralis viser at forholdene i Midt-Norge er optimale for samarbeid om fremtidens bioøkonomi, men det er behov for å satse handlingsorientert, kunnskapsrikt og utadvendt for å realisere et nyskapende og verdiskapende næringsliv.

Vi i NCE Aquatech Cluster, WoodWorks! Cluster og Trøndelag Bondelag tar derfor på oss å samle næringene i regionen og synliggjøre de områdene hvor ny innovasjon vil skape muligheter for næringslivet. Dette arbeidet vil bli viktig for hele Norge, og Midt-Norge kan være foregangsregion og bygge trappetrinnene for et norsk samarbeid på tvers av bioøkonomiske verdikjeder.

Samarbeidsvilje i næringene

Gjennom prosjektet «Muligheter for økt verdiskaping gjennom samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i Trøndelag» er muligheter for innovasjon og nye forretningsmuligheter kartlagt på tvers av blå og grønn sektor i Trøndelag. Sluttrapporten utarbeidet av Sintef, TFoU og Ruralis viser store muligheter for tverrsektorielt samarbeid innen bioøkonomi, med betydelig potensial for innovasjon, verdiskaping og sysselsetting i regionen.

Basert på spørreundersøkelse og intervjuer med aktører i de tre verdikjedene opplever vi stor vilje til innovasjon og utvikling av nye produkter. Samarbeidet er godt innenfor sektorene, men innovasjoner på tvers av verdikjeder krever ny kunnskap og nye metoder for å lykkes.

Undersøkelsen viser også at bedrifter har for lite kunnskap om hvordan deres løsninger og innovasjoner kan muliggjøre nye bruksområder i andre verdikjeder. Det er med andre ord ikke kulturforskjeller som hindrer innovasjon, men at bedriftene ikke ser verdiskapingspotensialet. Her kommer et felles løft i regi av Bondelaget, NCE Aquatech og WoodWorks! inn.

Fra FoU til industrielle muligheter

Visjonen om å øke dagens lakseproduksjon fra ca. 1,3 millioner tonn til fem millioner tonn innen 2050, forutsetter blant annet at vi etablerer andre fôr-kilder enn i dag. Det mest fremtidsrettede er å fremstille dette med bærekraftige norske råvarer som øker selvforsyningsgraden, eksempelvis fra insekter, biomasse fra skog og gress, og marine råstoffer som tare og mesopelagisk fisk. Da må også arbeidet med å få disse produktene over fra forsknings- og utviklingsstadiet til industri trappes kraftig opp.

Næringene har både individuelle og felles utfordringer som best løses gjennom samarbeid. Basert på tilgjengelige naturressurser, næringsstruktur og nærhet til sentrale kunnskapsmiljøer, er det naturlig at Midt-Norge må ta en aktiv og strategisk rolle i dette arbeidet. Gjennom erfaringen fra det nylig avsluttede prosjektet har vi derfor utviklet tre konkrete steg som skal bidra til at hav-, jord- og skognæringene øker den bioøkonomiske verdiskapingen.

Steg 1: Relasjonsbygging mellom næringene

Næringsbedriftene, menneskene og deres relasjoner er det viktigste for å lykkes med utviklingen av bioøkonomien fremover.

For å sikre en fremtidsrettet og systematisk utvikling trenger vi mer kunnskap om og erfaring med relasjonsbygging mellom blå og grønn sektor. Innen hav-, jord- og skognæringene er det allerede etablerte bedriftsnettverk, næringsklynger og interesseorganisasjoner som gir møteplasser og samarbeidsarenaer. På hver vår front har vi i lang tid bidratt til innovasjon og nyskaping. Nå er det tiden inne for at vi setter oss ned og bruker kunnskapen til å sammen skape fremtidens bioindustri.

Steg 2: Tverrsektorielle samarbeidsprosjekter

Med tettere bånd mellom dagens næringer er fundamentet lagt for innovasjon og nyvinning. Den betydelige økonomiske gevinsten ligger i at vi sammen tilegner oss kunnskap og kompetanse gjennom langsiktige biobaserte prosjekter. Etablering av tverrsektorielle samarbeidsprosjekter innen eksempelvis forbedret og gjensidig utnyttelse av hverandres råstoff og utvikling av nye teknologier og prosesser, vil åpne opp for nye verdikjeder og forretningsmodeller.

En målrettet satsing på å bringe aktører sammen for å utvikle konkrete verdikjeder og nye produkter, for blant annet fôr til fisk og dyr, vil synliggjøre verdiskapingspotensialet for bedrifter i alle de tre næringene. Volum-tilgangen på råstoff og råvarer er betydelig, og kan teknisk sett utnyttes i mange nye produkter og prosesser. Kombinert med sterke FOU-miljøer som kan gi industrien kunnskap og ny inspirasjon, vil dette kunne bidra til utvikling av produkter med høy markedsverdi.

Steg 3: Styrke eksisterende utviklingsløp

Å videreføre allerede etablerte utviklingsløp og kunnskap fra forskning og småskalaproduksjon, vil kunne gi raskere verdiskaping og oppskalering av produksjon. Eksempler på eksisterende utviklingsløp med stort verdiskapingspotensial er:

  • Fiske- og dyrefôr fra norske trær: Vi kan hente fôret fra vår egen skog ved sjøbredden. Denne løsningen er åpenbart mer bærekraftig enn å frakte soya fra Sør-Amerika, og et bedre alternativ enn å bruke menneskemat som råvare.
  • Pakk maten i bioemballasje: Emballasjeprodukter fra skogen kan erstatte plastemballasje som brukes til mat fra jord- og havbruk. Flere av prosjektene som nå iverksettes er basert på forskningsprosjekter vi har hatt gående over flere år.
  • Fremtidens trefjøs: Kortreiste råmaterialer, lokal bearbeiding, og minimale distribusjonskostnader vil gjøre fremtidens fjøs mer bærekraftig. Tre absorberer CO2 gjennom livsløpet, og har stor nytteverdi ved gjenbruk og resirkulering. Nye moduler og elementer kan utvikles til for å brukes i nye konstruksjoner og bruksformål.

Med bakgrunn i de komplette industrielle verdikjedene innen skog-, jord- og havbruk, vil vi gjennom felles innovasjon kunne skape et nytt industrieventyr i Midt-Norge. Norge kan ta en verdensledende posisjon innen utviklingen av fremtidens bioøkonomi.