I det tyvende århundre har gjennomsnittlig forventet levetid økt dramatisk, men dessverre kommer ikke denne økningen uten utfordringer.

Marine ingredienser

Demografiske endringer har flyttet grunnleggende årsaker til sykdom og død fra smittsomme til ikke-smittsomme sykdommer, som hjertesykdom, diabetes og kreft.

Dette har igjen skapt et helt nytt behov for løsninger. I dag strever vi med å få råd til de økende helsekostnadene, kombinert med knapphet på kostnadseffektive og gjennomførbare behandlinger både for å forebygge og behandle sykdom.

Marine ingredienser kan være en del av løsningen.

Nina Zisko
  • Nina Zisko er prosjektleder for Marine For Health i Blue Legasea
  • Dett er en kunnskaps-hub som skal gi profesjonell ekspertise og rådgivning innen helse og ernæring knyttet til marine ingredienser og produkter
  • Marine for Health er en del av Blue Legasea, men har egen finansiering fra Sparebanken Møre og Møre og Romsdal Fylkeskommune.
  • Næringsklyngen NCE Blue Legasea samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden, i tett samspill med maritim sektor.

Har utviklet unike egenskaper

Marine organismer har utviklet seg gjennom milliarder av år til å kunne produsere biologisk aktive substanser som har virkning mot kreft og parasitter, som er smertedempende og har kolesterolsenkende og betennelsesdempende effekt.

Det finnes faktisk allerede legemidler på markedet fra marint råstoff som er godkjent mot ulike typer kreft, smerte, infeksjoner og høyt kolesterol.

Det er anslått at 40–50 prosent av alle medisiner på markedet i dag kommer fra naturlige råstoff på landjorda. 80 prosent av jordas befolkning bruker naturlige produkter i behandling mot helseproblemer.

Men 70 prosent av jordas overflate er dekket av hav og 80 prosent av alle livsformer finnes kun i havet. Marine ingredienser er derfor en viktig, men i stor grad ubrukt kilde til naturlige produkter. Disse kan ha stort potensial som medisiner, kosttilskudd, enzymer, kosmetikk og andre nye helseprodukter.

Ikke rett frem

Dessverre er prosessen med å få disse verdifulle råvarene ut til forbrukeren vanskelig. Substanser som skal brukes på mennesker må være dokumentert trygge og effektive.

Godkjenning for menneskelig bruk kommer fra regulatoriske myndigheter og er nødvendig for å oppnå markedsadgang.

Å oppnå tilfredsstillende godkjenninger krever tid, penger og ekspertise, og prosessen for autorisering er langt fra rett frem. For å gjøre det enda vanskeligere, varierer kravene fra land til land.

Tid er penger

Graden av innovasjon er et kritisk aspekt ved selskapers suksess, og hurtighet er en essensiell faktor i dagens marked. Innovasjonshastighet og farten det tar å få innovasjonen ut på markedet, samsvarer ikke alltid. Sammenlignet med innovasjonstakten, henger ofte regelverket etter.

Å få godkjenning fra myndighetene er ofte det begrensende hinderet for mange selskaper.

Marine for Health ble startet for å realisere verdipotensialet i marine produkter, som et svar på behov fra den marine industrien og biomarine industrien tilknyttet Blue Legasea.

Marine for Health skal bygges opp til et kunnskapssenter på marine ingredienser og helse. For å hjelpe selskaper å navigere i overfloden av dokumentasjon som trengs for å få nye produkter godkjent, organiserer vi et seminar 10. og 11. desember. Eksperter fra ulike offentlige organer og eksperter på regelverk vil snakke, og ett av temaene vil være flaskehalsene som industrien møter når de vil ha produktene sine ut på markedet.

Marin helseindustri

Vi i Marine for Health vil fortsette å jobbe aktivt med industripartnere for å få til kommersialisering av nye marine produkter med veldokumentert sikkerhet og effektivitet.

Målet er å bedre befolkningens helse og livskvalitet gjennom marine produkter av høy kvalitet og i denne prosessen hjelpe til med å utvikle en sterk marin helseindustri i Norge.